Sunday, November 26, 2017

पुत्री मम खलु निद्राति (My Daughter Sleeps)

~ विश्वासः
~English: Shiva Sankalpa


पुत्री मम खलु निद्राति
पुत्री मम खलु निद्राति ।
सुन्दरशयने सुखमयवसने
पुत्री मम खलु निद्राति ।।

रे रे वायस कर्कशकण्ठ!
मा रट मा रट कर्णकठाेरम्
श्रान्ता, क्लान्ता, पुनरनुनीता
पुत्री मम खलु निद्राति ।।

म्याउँ म्याउँ मा कुरु घाेरविरावं
चल चल रे खल चाेर बिडाल ।
स्निग्धा, मुग्धा, सेवितदुग्धा
पुत्री मम खलु निद्राति ।।

उच्चैर् मा भष शुनकवराक
भाै भाै मा कुरु कार्यविहीन ।
विमला, कुशला, सुमनाेमृदुला
पुत्री मम खलु निद्राति ।।

रे रे मशक! मा कुरु गानम्
मा स्पृश, मा दश, रक्तपिपासाे ।
सुदती, सुमुखी, शाेभनगात्री
पुत्री मम खलु निद्राति ।।

My daughter sleeps
My daughter sleeps
In beautiful bed, in light cloths
My daughter sleeps

Crow! Crow! with your throaty cries
Stop your jarring caws
Tired and withered, finally pleased
My daughter sleeps

Kitty! Kitty! don't thrill, don't growl
Go away, you thief!
Charming and lovely after drinking milk
My daughter sleeps

Doggy! Doggy! Don't bark loud
Don't you have some other job?
Neat and clean, soft and smooth
My daughter sleeps

Mosquito! Mosquito!Don't sing
don't touch and don't ever sting
with a beautiful face with beautiful limbs
My daughter sleeps

No comments:

Post a Comment

धेरै पढिएकाे

पृष्ठ संग्रह