Wednesday, May 21, 2008

हे सरस्स्वति माता!

अपूर्व: कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारति!
व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति सञ्चयात्
।।
~हे सरस्स्वति माता! हजुरको भण्डार कस्तो अपूर्व छ! जुन खर्च गरे बढ्ने  साँचे घट्ने गर्छ!

धेरै पढिएकाे

पृष्ठ संग्रह