Tuesday, April 14, 2015

ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः । भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः॥स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः । व्यशेम देवहितं यदायुः ॥ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः । स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः॥स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः ।
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ ॐ शान्तिः । शान्तिः ॥ शान्तिः ॥
Let us hear good things through
our ears, see good things
through our eyes and may we enjoy our life allotted to us offering praise tothe divine with our strong bodies. May all the divines protect us. May there be harmony all around us!

Monday, April 6, 2015

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा

ॐ ईशा वास्यमिदँ सर्वं यत्किञ्च जगत्यां
जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्
।। ~ईशोपनिषद् 
The almighty is omnipresent, Enjoy things by renunciation. Do not
covet others’ wealth.

धेरै पढिएकाे

पृष्ठ संग्रह