Monday, April 6, 2015

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा

ॐ ईशा वास्यमिदँ सर्वं यत्किञ्च जगत्यां
जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्
।। ~ईशोपनिषद् 
The almighty is omnipresent, Enjoy things by renunciation. Do not
covet others’ wealth.

No comments:

Post a Comment

धेरै पढिएकाे

पृष्ठ संग्रह