Saturday, May 27, 2006

मन चोर्ने शाकुन्तल

काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला।।
~काव्यहरूमा नाटक मन चोर्ने हुन्छ  नाटकहरूमा मन चोर्ने शाकुन्तल छ ।

No comments:

Post a Comment

धेरै पढिएकाे

पृष्ठ संग्रह